English
Myanmar

Moe Yal Yin Saung Yal Ya Mel
A Chit Eain Met
Wae
Tha Bar Wa
Lucky
Nway Oo Kabyar
2017 Thingyan Present
Thingyan Su Taung
A Htee Kyan Myat Yay
Koe Mway Nayt
Htoo Eain Thin
  • Pop


A Chain Tine Nay Yar Tine
A Mhat Ta Ya Lat Way Sin Thachin Myar
Za Gar Lone Ma Shi Det Kaung Kin
Nhit Thit Gita
A Mhat Ta Ya Dan Yar Thi Chin Myar
  • Single Albums: 15
  • Couple Albums: 0
  • Compilations: 32