English
Myanmar
Happy Myanmar New Year!

A Mhat Ta Ya Lat Way Sin Thachin Myar
Aung Par Say
Bon Taw
Lan Khwal Sa Kar
Nyein Chan Chin Bate Mhan
Platform Min Thar
Sein Ta Yit Mya Ta Yit Tha Chin Myar
Shwe Yin Da Gar
Than Tha Yar Sann Yay
Ywat Kway Ma Yae Ngo Shike Than
  • Album List